Nasze usługi

1. PRZEDSIĘBIORCY

Oferta dla przedsiębiorców obejmuje pomoc prawną we wszelkich aspektach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. Współpraca z gronem specjalistów z różnych dziedzin prawa pozwala na zapewnienie najwyższego poziomu świadczonych usług w szerokim spektrum zagadnień prawnych związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorcy. Usługi są świadczone również w języku angielskim.
W ramach swoich usług wykonywanych w razie potrzeby również w siedzibie Klienta Kancelaria zapewnia w szczególności:
 • reprezentowanie w postępowaniach przed sądami powszechnymi i Sądem Najwyższym, jak również w postępowania arbitrażowych,
 • reprezentowanie w postępowaniach administracyjnych i sądowoadministracyjnych,
 • sporządzanie i opiniowanie projektów umów,
 • bieżące doradztwo w zakresie zagadnień prawnych związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorcy, w tym z zakresu prawa spółek handlowych oraz prawa pracy,
 • pomoc prawną w zakresie prawa zamówień publicznych wraz z reprezentowaniem przed Krajową Izbą Odwoławczą,
 • reprezentacja w postępowaniach przed sądem rejestrowym (KRS), w tym zakładanie, przekształcanie i likwidacja spółek,
 • prowadzenie windykacji należności,
 • udział w negocjacjach.

WYNAGRODZENIE

Istnieje możliwość wyboru formy wynagrodzenia najbardziej dopasowanej do potrzeb klienta biznesowego.

WYNAGRODZENIE RYCZAŁTOWE I GODZINOWE
W przypadku przedsiębiorców zainteresowanych stałą współpracą preferowane jest wynagrodzenie ryczałtowe w wymiarze dostosowanym do rzeczywistych potrzeb przedsiębiorcy. Przy tym rodzaju wynagrodzenia możliwym jest również ustalenie stawki godzinowej na wypadek zapotrzebowania na usługi w zakresie wykraczającym ponad objętą ryczałtem ilość godzin.
Taka forma współpracy pozwala na ciągłą dostępność usług w z góry ustalonym zakresie czasowym oraz zmniejszenie wysokości stawki godzinowej. Zapewnia to w szczególności udzielanie pomocy prawnej w krótkim czasie i reagowanie na bieżąco na pojawiające się zagadnienia związane z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa.
Możliwym jest oczywiście również wynagrodzenie wyliczone wyłącznie w ramach uzgodnionej stawki godzinowej.

WYNAGRODZENIE ZA PROWADZENIE SPRAWY
Wynagrodzenie za prowadzenie sprawy obejmujące kompleksową reprezentację przed sądami i organami administracji ustalane jest w wysokości zależnej od charakteru, stopnia złożoności danej sprawy oraz koniecznego nakładu pracy. W każdym przypadku wynagrodzenie to jest ustalane przed rozpoczęciem wykonywania usługi. Możliwym jest również ustalenie dodatkowego wynagrodzenia uzależnionego od pozytywnego wyniku sprawy (tzw. „success fee”), co zazwyczaj pozwala na zmniejszenie stałej części wynagrodzenia za jej prowadzenie.

2. KLIENCI INDYWIDUALNI

Oferta dla klientów indywidualnych obejmuje reprezentowanie w sporach na etapie przedsądowym oraz sądowym, jak też udzielanie porad prawnych w szczególności w zakresie:
 • roszczeń odszkodowawczych (w tym odszkodowania związane z wypadkami komunikacyjnymi, jak również niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umów),
 • roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji przy sprzedaży (w tym związanych z wadami zakupionych pojazdów),
 • spraw pracowniczych (roszczenia związane z niezgodnym z prawem rozwiązaniem umów o pracę, odszkodowania i zadośćuczynienia związane z wypadkami przy pracy),
 • sądowej i przedsądowej windykacji należności.
Wynagrodzenie ustalane jest w wysokości zależnej od charakteru, stopnia złożoności danej sprawy oraz koniecznego nakładu pracy. W każdym przypadku wynagrodzenie to jest ustalane przed rozpoczęciem wykonywania usługi.
Przy udzielaniu porad prawnych zazwyczaj stosowana jest stawka godzinowa.
W przypadku wynagrodzenia za reprezentowanie przed sądami lub organami administracji możliwym jest również ustalenie dodatkowego wynagrodzenia uzależnionego od sukcesu (tzw. „success fee”), co zazwyczaj pozwala na zmniejszenie stałej części wynagrodzenia za prowadzenie sprawy.

Artur Walkowicz z zespołem © 2015

Kancelaria Radcy Prawnego